Apostile Haga

Conventia de la Haga

Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră va oferim câteva informații legate de aposilarea unui document. Apostila este un certificat emis de către autoritățile competente ale unui stat membru semnatar al convenției de la Haga din 05 Octombrie 1961 și este eliberată doar pentru actele oficiale emise de către statul respectiv.

Apostila se eliberează doar pentru a putea fi folosită într-o țară care la rândul ei este membră semnatară a convenției de la Haga. Această autentifică originalitatea documentului emis în scopul prevenirii utilizării unor documente false în vederea producerii de efecte juridice. Apostila poate fi eliberată doar de către instituția competență din județul în care titularul, soțul/soția sau orice rudă de până la gradul II a titularului are domiciliul, sau din rază județului în care a fost emis documentul. Apostila poate fi eliberată de către următoarele instituții ale statului: Prefecturi, Tribunale și Camerele Notarilor Publici.

apostile

Institutii Autorizate

Prefectura este autoritatea competență care emite Apostila pentru următoarele tipuri de documente:
1. Acte de stare civilă: Certificate de naștere, Certificate de căsătorie, Certificate de deces, extrase de pe actele de stare civilă, documente privind mențiunile înscrise pe actele de stare civilă, certificate de divorț pe cale administrativă.
2. Documente care fac dovadă schimbării numelui pe cale administrativă.
3. Acte care atestă componentă unei familii.
4. Certificate de cazier fiscal și judiciar.
5. Certificate care atestă cetățenia română și domiciliul pe teritoriul României.
6. Documente care atestă calificarea într-o meserie: (documentele obținute în sistemul de formare profesională, diplome sau certificate de absolvire, certificate de calificare profesională, certificate de competențe profesionale, atestate privind experiență, pregătirea sau calificarea profesională, certificate din domeniul transportului rutier de mărfuri, transportului naval, etc; adeverințe care atestă calificarea consilierilor juridici, pregătirea profesională a instructorilor auto). Toate aceste tipuri de documente eliberate de către centrele de formare profesională trebuiesc în prealabil vizate în vederea apostilarii de către Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților.
7. Documente referitoare la calificări pentru activități profesionale din domeniul medical ( certificatele de membrii, certificatele de conformitate, certificatele profesionale curente etc.), adeverințe de resident cu stagiile effectuate, Atestate de liberă practică, atestate de studii complementare, recomandări etc
8. Documente cu character fiscal ( certificate de rezidență fiscal. Documente de atestare fiscal privind impozitele plătite, adeverințe de venit, etc.
9. Acte referitoare la raporturile de serviciu sau muncă ( stagiile de cotizare, adeverințele prin care se demonstrează vechimea în muncă, activitatea desfășurată, etc.
10. Documente de studii ( Diplome de absolvire a școlilor postliceale, diplome de bacalaureat, care necesită vizare de către Inspectoratul Școlar Județean al Municipiului în rază căruia a fost eliberată diplomă. Diplomele de licență și anexele acesteia: Foile matricole, Programele Analitice, atestarile privind echivalarea studiilor, adeverințe care atestă calificarea profesională, redactate atât în limba română cât și în limba engleză, trebuiesc în prealabil vizate de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED)
11. Documentele cu caracter medical cum sunt adeverințele medicale, concediile medicale, dovezile de vaccinare, referate medicale, scrisori medicale, certificate de încadrare în grad de handicap, trebuiesc vizate în vederea apostilarii de către Direcția de sănătate publică județeană a municipiului din rază căruia a fost eliberat documentul.
12. Documentele provizorii în vederea înlocuirii cardului European de sănătate.
13. Certificatele de cununie, botez, sentințele de divorț bisericesc, se vizează în vederea apostilarii de către Episcopie, Arhiepiscopie, Mitropolie, etc.
14. Atestate privind exercitarea profesiilor de detective particulari, agenți de pază, documente doveditoare ale aptitudinilor de adopție, autorizații privind achiziționarea de arme și muniții, acte de liberă practică pentru activitățile de diriginte de șantier, avize privind profesia de asistent social, liberă practică medicală și veterinară, decizii de pensionare, suspendarea ajutorului de șomaj sau indemnizațiile privind creșterea copiilor, alocațiile de stat, etc.

Tribunalele sunt autoritățile publice competente care aplică apostila pe următoarele tipuri de documente:
1. Copiile documentelor originale și traducerile legalizate de către notar însoțite de documentele originale
2. Hotărârile judecătorești în original eliberate de către instanțele de judecată din rază teritorială a Tribunalului unde a fost emis documentul. Aceste hotărâri trebuie să fie legalizate de instant care le-a pronunțat și semnate în clar cu numele grefierului care legalizează hotărârea, sau de către președintele instanței de judecată, și trebuiesc ștampilate cu ștampila președintelui.
3. Copiile legalizate de notar de pe sentințele civile, ci doar de pe cele eliberate de instanța.
4. Declarațiile notariale de celibate, acordul părinților referitor la plecarea copiilor 
5. Actele originale emise de Registrul Comerţului ( certificat constatator, etc.)
6. Actele eliberate de către un executor judecătoresc și alte înscrisuri.

Camerele notarilor publici aplică apostilă pentru următoarele documente:
1. Toate documentele originale și traducerile legalizate de către notari se apostileaza la Camera Notarilor Publici de pe rază teritoriului de care aparțin.

Documentele pentru care nu se elibereaza apostila

1. Documentele care urmează a fi folosite în state care nu sunt semnatare ale convenției de la Haga
2. Copii sau traduceri de pe actele administrative
3. Toate documentele eliberate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României în străinătate sunt scutite de la legalizare și apostilare.
4. Documente de identitate, pașapoarte
5. Livretele de familie
6. Extrasele multilingve ale datelor de stare civilă
7. Certificatele privind înregistrarea rezidenței de pe teritoriul României
8. Diplomele onorifice
9. Adeverințele care înlocuiesc cardul național de asigurări sociale de sănătate
10. Certificatele de absolvire a cursurilor de infirmiere eliberate de Ordinul Asistenților Medical Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
11. Documentele emise de autoritățile străine